LEDENVERGADERING 27 maart

 


OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij worden de leden* van KVH uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen tijdens de algemene ledenvergadering op dinsdag 27 maart 2012 van 20.00 tot 21.00 uur op de IJsbaan De Westfries – De Hoge Noor

 

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 23 november 2011
 5. Verslag kascontrole commissie
 6. Afsluiting financieel jaar seizoen 2010-2011
 7. Aftreden penningmeester Pedro Gomez Nunez
 8. Benoeming bestuursleden;
  • Jan Frerichs heeft zich kandidaat gesteld voor penningmeester;
  • Claudia van Doorn heeft zich kandidaat gesteld voor secretaris;
  • Deborah Feijen heeft zich kandidaat gesteld voor algemeen bestuurslid.
  • Daarnaast is er nog een vacature voor algemeen bestuurslid met als portefeuille: Sponsor commissie, Evenementen commissie, Jeugd/Adults recreanten. Kandidaten kunnen zich tot 20 maart verkiesbaar stellen bij het bestuur van KVH (bestuur@kvhoorn.nl).
 9. Vrijwilligers gevraagd voor de showgalacommissie; kascommissie; jeugdcommissie; adultscommissie; sponsorcommissie
 10. Evaluatie winterseizoen
 11. Sponsoracties en investeringen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

*Ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar zijn gerechtigd namens hun kind de vergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen.