Beleid

 

DOEL VAN DE VERENIGING

Statuten KVH; artikel 5

De vereniging heeft ten doel het kunstschaatsen en het ijsdansen in het algemeen te bevorderen.

De vertaalslag vanuit de statuten naar het doel waarop het beleid en visie is gericht:

Missie

Kunstschaatsvereniging Hoorn (KVH) is een regionale vereniging die door en voor alle leden de faciliteiten en organisatie biedt om een ieder met plezier te laten kunstrijden op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau in een klimaat waarbij iedereen betrokken is bij team en vereniging.

Visie

Kunstschaatsvereniging Hoorn (KVH) wil alle leden de kans wil bieden om het maximale te halen uit hun schaatsprestaties. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle rijders op een dusdanig niveau te laten rijden dat deelnemen aan (recreanten)wedstrijden mogelijk is. Daarnaast biedt KVH voldoende uitdaging voor recreanten door middel van jaarlijkse activiteiten en neemt showrijden een aparte plaats in bij KVH middels het showteam ‘Ice Stars’.

Door ontwikkeling van zowel het technisch element als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat KVH een vereniging is om trots op te zijn.

De uitgangspunten om dit doel te bereiken zijn:

 • KVH tracht voor elke rijder de omstandigheden te creëren waarbinnen hij of zij op het eigen niveau, en rekening houdend met leeftijd en ervaring, invulling kan geven aan het beoefenen van het kunstschaatsen
 • Binnen KVH gaan breedtesport en topsport samen
 • De jeugd is een aparte doelgroep: we willen kinderen gelegenheid geven zich op een veilige en ontspannen manier te bewegen, zowel lichamelijk als geestelijk, zodat daarmee bijgedragen wordt aan hun gezondheid en hun ontwikkeling
 • De leden van KVH hebben een goede binding met de vereniging en realiseren zich dat het lid zijn van een vereniging verplichtingen met zich mee brengt. Zij zijn derhalve bereid zich in te zetten voor het algemeen belang van de vereniging en te zorgen dat met elkaar sport kan worden bedreven
 • Het bestuur moet zich echter ook inzetten voor deze vrijwilligers, zodat ook zij plezier beleven in hun werk voor de vereniging
 • Het (doen) beoefenen van sport is slechts mogelijk indien de vereniging een financieel gezonde basis heeft
 • Naast prestaties is gezelligheid van evident belang. Hiervoor worden gerichte activiteiten ontplooid
 • Tevens is een goede sportmedische begeleiding van belang, zodat blessures zoveel als mogelijk worden voorkomen.
 • KVH streeft naar (nieuwe) mogelijkheden voor de huidige leden en instroom van nieuwe leden. KVH wil bekendheid binnen Noord-Holland (oost), om op die wijze geïnteresseerde rijders naar KVH te trekken. Groei met enthousiaste leden werkt positief door voor de gehele vereniging

SPEERPUNTEN

Prestatie en plezier gaan hand in hand bij KVH. Dat is het speerpunt bij KVH. Daarnaast zijn handhaving van het ledenaantal en continuering van de ijsuren de pijlers van het beleid. Hiervoor wordt extra focus gelegd op:

 1. Recreanten binden door afwisseling en extra evenementen
 2. LTS-testen structureren en evaluatiemomenten inplannen
 3. Lessen structureren
 4. Vrijwilligers werven en activiteiten uitzetten middels draaiboeken, budgetten en controle
 5. Sponsorcommissie opzetten om lesgelden te kunnen bevriezen
Deze speerpunten zullen nader worden vormgegeven en worden uitgewerkt, waarbij de leden actief betrokken zullen worden.
 

ALGEMEEN BELEID KVH

Het beleid is gericht op het doel van de vereniging. Het beleid door KVH gevoerd is onderverdeeld in de volgende beleidsonderdelen:

 1. Exploitatiebeleid
 2. Beleid promotie
 3. Beleid sponsoring
 4. Beleid activiteiten

De exploitatie van KVH is afhankelijk van diverse factoren:

Kosten ijshuur

De kosten van de ijshuur ligt thans geheel in handen van het Gewest NH-U. KVH heeft geen onderhandelingsmogelijkheden met betrekking tot de ijshuur. Gekeken zal moeten worden voor de langere termijn of er mogelijkheden zijn om in onderhandeling te gaan omtrent de ijsprijs of dat er subsidiemogelijkheden zijn, dan wel belastingtechnische mogelijkheden.

Kosten trainers

De tarieven van de trainers worden bepaald in onderhandelingen tussen de trainers en het bestuur. De uurprijs van de trainers is afhankelijk van ervaring en diploma’s.

Ledenaantal

Het ledenaantal is na een aantal groei jaren door de crisis afgenomen. De laatste jaren zien we weer een groei van het aantal leden en is er zelfs een wachtlijst.

Contributie en lesgelden

De contributie is vooralsnog vastgezet op € 25,00 per lid. De contributie omhelst administratiekosten en lidmaatschapskosten. De KNSB-licentie wordt aangevraagd indien nodig voor wedstrijden of testen en wordt apart in rekening gebracht.

Sponsoring

Thans zijn er geen sponsors voor KVH, noch is er een beleid ten aanzien van sponsoring.  Middels actieve benadering moet dit seizoen getracht worden een sponsorcommissie op te zetten. Met betrekking tot sponsoring geldt het beleid sponsoring.

1.       EXPLOITATIE BELEID

Het exploitatiebeleid is erop gestoeld om het seizoen financieel positief af te sluiten met een reserve voor het seizoen daarop. Het beleid is afhankelijk van het aantal ijsuren, het aantal leden, de kosten van de ijshuur en de kosten van de trainers. De afgelopen seizoenen zijn steeds met een positief saldo afgesloten, waarbij een klein reserve is opgebouwd. Het exploitatiebeleid wordt nader uiteengezet in de Algemene Leden Vergadering, waarbij tevens de jaarcijfers van het vorig seizoen gepresenteerd worden. De boekhouding wordt daarbij door de kascommissie gecontroleerd.

Het doel is om te trachten een verhoging voor het volgend seizoen te voorkomen door een sponsor commissie op te zetten.

2.       BELEID PROMOTIE

De promotie van de vereniging wordt gevoerd door het bestuur en is gericht op ledenwerving. De volgende promotionele activiteiten worden thans gevoerd:

 • Website en Facebook-site van KVHOORN, welke up-to-date en aantrekkelijk informatief wordt gehouden
 • Flyers in de ijshal en op verzoek van leden worden deze doorgestuurd om elders op te hangen
 • Mededelingenbord bij de ingang van de 60×30 meter baan met flyers
 • Krantenadvertenties voor kennismakingslessen
 • Redactionele stukjes in de krant wanneer er KVH activiteiten of nieuws plaatsvinden
 • Reclamebord rechterzijde ingang 60×30 meter baan, de plek is gereserveerd. Een sponsor dient hiervoor nog gevonden te worden
 • Clubkleding met KVH logo
 • Trainersjassen met KVH logo
 • Facebookaccount

De afgelopen seizoenen zijn steeds aan de start van het seizoen krantenadvertenties geplaatst. De advertenties zelf hebben niet veel effect teweeg gebracht. Wel heeft de website een sterk effect en komen de meeste leden naar KVH via de website.

De afgelopen jaren is een duidelijk promotie beleid opgezet, waarbij gekeken wordt naar de financiën, haalbaarheid en effecten. De website is daarbij vernieuwd en is meer gericht  op de eigen leden. Ook de twitter, facebook en hyves heeft ertoe geleid dat KVH een duidelijk bredere bekendheid krijgt en door de eigen jeugd via deze media beter wordt bekeken. De website heeft er tevens toe geleid dat krantenadvertenties niet dringend noodzakelijk zijn. Daarnaast blijkt dat de website makkelijk vindbaar is voor gerelateerde bedrijven, waardoor we reeds mee hebben mogen werken aan reclame filmpjes, een boek, tv-verzoeken en dergelijke.

3.       BELEID SPONSORING

De huidige activiteiten met betrekking tot sponsoring worden thans vanuit het bestuur gevoerd. Er dient een sponsorcommissie opgezet te worden. Doordat de financiële boekhouding niet inzichtelijk is, is thans onduidelijk wat de inkomsten zijn afkomstig uit sponsoring.

Huidige activiteiten met betrekking tot sponsoring:

 • Grote Club Actie. De opbrengst hiervoor bedraagt steeds rond de 1000 euro.
 • De eerste twee seizoen heeft KVH meegedaan aan een wervingsdag van de Sponsor Bingo Loterij, waarbij we twee keer tot winnaar werden uitgeroepen en ontvingen we 2000 euro als bonus, naast de inkomsten van de nieuwe leden. Inmiddels is de Sponsor Bingo Loterij omgezet naar de Vriendenloterij en heeft men een andere aanpak van werving. Derhalve heeft KVH hieraan niet meer kunnen deelnemen.
 • Deen Sponsoractie. Reeds 2 maal heeft KVH zich hiervoor mogen aanmelden, waarbij de opbrengst rond de 800 euro lag.

Het doel  is een sponsorcommissie op te zetten. Het doel is om voor het komend seizoen is tevens de sponsor-gelden financieel inzichtelijk te krijgen en om meer clubmagazine adverteerders binnen te trekken. Ook zal weer worden deelgenomen aan de Grote Club Actie en wordt de mogelijkheden bekeken voor de Vriendenloterij en andere sponsormogelijkheden.

4.       BELEID ACTIVITEITEN

De activiteiten zijn gericht op extra financiën voor de vereniging en op extra mogelijkheden, dan wel plezierbeleving voor de leden. De activiteiten die de vereniging de afgelopen seizoenen heeft ondernomen zijn:

sponsoring:

 • Grote Club Actie
 • KNSB-testdagen; LTS-testdagen
 • Noord-Hollands Schaatsweekend; Sinterklaasfeest; Westfrieslandtocht
 • Showgala
 • Work-shops; Kennismakingslessen; proeflessen
 • KVH Winterbokaal; Improvisatie Showwedstrijd; Gewestelijk Kampioenschap; Nederlands Kampioenschap Showrijden

Door KVH zijn in de afgelopen jaren meerdere KNSB-testdagen georganiseerd. Daarnaast is het lesrooster in lesblokken opgedeeld, waarbij elk lesblok wordt afgesloten met een LTS-testmoment. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen en er zijn heel veel leden die hierbij meerdere testen hebben behaald, wat een positief effect heeft gehad bij de recreantenrijders. Dit was één van de speerpunten voor het afgelopen seizoen wat dringend verbetering behoefde. Inmiddels loopt dit naar behoren en dient dit slechts nog continuering.

Het NH-schaatsweekend was ter promotie van de schaatssport, maar heeft KVH geen nieuwe leden (voor zover bekend) opgeleverd.  Het sinterklaasfeest was het afgelopen seizoen gecombineerd met de lange baan georganiseerd, wat uitstekend verliep en komend jaar zal worden gecontinueerd. Hetzelfde gold voor de Westfrieslandtocht, welke aan het eind van het langebaanseizoen werd georganiseerd. Hoewel er meer aandacht aan het kunstrijden hierin mag worden gegeven, werd het toch grotendeels zeer positief ontvangen.

Het Showgala is inmiddels een statement en door de leden wordt hier naar uitgekeken en hard aan gewerkt. Het afgelopen seizoen is de showgala commissie gestopt, dat behoeft aandacht, omdat de organisatie nu rust op de schouders van het bestuur en vaste vrijwilligers. Komend seizoen zal hierom actief op moeten worden ingezet. Het showgala was verder wederom een groot succes met veel bezoekers.

De KVH Bokaal werd na 2 lente-edities omgezet naar een wintereditie. Echter in de kerstvakantie bleek de animo niet groot. Hierop is de wedstrijd naar begin januari verplaatst. Echter de ijsbaan is s’winters zeer koud. Daarnaast zijn er in januari reeds zeer veel wedstrijden en ontbreken er mogelijkheden voor de wedstrijdrijders om vroeg en laat in het seizoen een wedstrijd te rijden. De afgelopen seizoen werd besloten tot een Herfst en Lentebokaal. Met name de Herfstbokaal was zeer druk bezocht, met name voor de NK en KNSB rijders, die de wedstrijd als oefenwedstrijd benutte. Echter de KNSB heeft besloten om de bokaalwedstrijden alleen nog maar open te stellen voor recreanten. Bekeken moet worden of de Herfstbokaal een Trophywedstrijd kan worden voor NK- en KNSB-rijders.

De Showimprovisatiewedstrijd heeft inmiddels binnen de vereniging aanzien gekregen en de animo is hiervoor groot. Samen met de mogelijkheid om aan meerdere onderdelen mee te doen, zowel individueel als met een groepje levert veel positieve reacties op binnen de leden. De barbecue na afloop slaat tevens enorm aan wat voor binding in de vereniging zorgt.

Het doel is duidelijke sturing vanuit het bestuur, waarbij de evenementen en wedstrijden werden opgesplitst en verdeeld onder meerdere commissies. Dit moet leiden tot een betere werkverdeling en meer rust. Een begin is gemaakt met draaiboeken. Dit dient nog verder vorm te krijgen, zodat het beleid kan worden uitgestippeld. Per evenement zal daarbij een begroting ingediend moeten gaan worden.

TECHNISCH BELEID KVH

Het technisch beleid is gericht op het bevorderen en stimuleren van de rijders, waarbij de lessen kwalitatief hoogstaand zijn om het maximale uit de trainingen te kunnen bereiken. Het beleid door KVH gevoerd is onderverdeeld in de volgende technische beleidsonderdelen:

 1. Beleid Jeugd
 2. Beleid wedstrijdrijders
 3. Beleid Adults
 4. Beleid Showteam ‘Ice Stars’
 5. Trainersbeleid
 6. Technische Commissie
 7. Beleid Testen en Wedstrijden

1.       BELEID JEUGD

Ten aanzien van de jeugd, zijn er voor het komend seizoen meerdere trainingsmogelijkheden, zowel voor de jeugd als voor de tieners. De jeugd krijgt les volgens de lesmethode ‘Learn to skate’.  De trainers van deze lesuren volgen speciale trainersmodules in het learn to skate. In het seizoen worden diverse LTS-test momenten gepland, waarbij de groepen zonodig hergegroepeerd kunnen worden naar level. Om een betere doorstroom te krijgen vanaf de jongste jeugd is het van belang om de kinderen te ‘scouten’ voor de wedstrijdgroep. Middels de testdagen worden deze kinderen gescout. Met name deze kinderen moeten aangespoord worden een tweede of derde  training te gaan volgen.

Bij de jeugdige beginners/recreanten wordt er gereden over de korte zijde van de baan, waardoor meer kinderen op het ijs kunnen staan. Doordat er in lijnen wordt gereden is het ook mogelijk om meer kinderen bij één trainer te zetten. Voor de nieuwe beginners worden hulptrainers van KVH ingezet, die de trainersmodule LTS hebben gevolgd. De levels 1 en 2 van de LTS zijn dusdanig basis, dat deze gegeven kunnen worden door hulptrainers.

Het doel is alle rijders meerdere mogelijkheden tot testen aan te bieden en wederom te gaan werken in blokmodules om meer variatie aan te bieden en de recreantenrijder, die al meerdere jaren traint nieuwe uitdaging aan te bieden. Daarnaast wordt met alle leden toegewerkt naar het Showgala, welke eind maart zal worden gehouden.

2.       BELEID WEDSTRIJDRIJDERS

De wedstrijdrijders vormen samen met het showteam het visitekaartje van de vereniging. De vereniging biedt kansen om de rijder zich te laten ontplooien tot een hogere niveau wedstrijdcategorie. Van de rijder wordt derhalve meer inspanning verwacht, dan van de recreatieve rijder:

 • De wedstrijdrijder volgt minimaal 3  trainingen op het ijs (hoe hoger het niveau, hoe meer trainingen noodzakelijk zijn)
 • De wedstrijdrijder volgt minimaal één keer per week off-ice dan wel ballet. Tevens wordt verwacht dat deze de oefeningen thuis traint
 • De wedstrijdrijder volgt trainingen en wanneer de trainer aangeeft dat te kunnen gaat de wedstrijdrijder op voor testen
 • De wedstrijdrijder gaat naar minimaal 3 wedstrijden
 • Bij demonstraties zal de wedstrijdrijder zich inzetten om hieraan mee te kunnen doen
 • De wedstrijdrijder volgt alle trainingen of geeft afbericht. Bij langere afwezigheid kan worden besloten de rijder uit de wedstrijdgroep te halen

De wedstrijdrijders volgen eveneens het Learn to skate programma, totdat zij de KNSB-test interbrons vrijrijden hebben behaald. Daarnaast krijgen zij apart les in M.I.F. en kürelementen. Tevens krijgen zij apart choreografieles.

 

3.       BELEID ADULTS

De adults zijn opgesplitst in twee groepen; recreanten en wedstrijdrijders. Ten aanzien van de recreanten geldt dat zij het LTS programma volgen en toewerken naar de eindshow en aan het eind van het zomerseizoen de showwedstrijd. Ten aanzien van de wedstrijdrijders geldt dat zij eveneens het LTS programma volgen en daarnaast MIF en kürtraining krijgen. Met betrekking tot de wedstrijdrijders geldt het wedstrijdrijdersbeleid. Nagenoeg alle adults hebben meegedaan aan de show.

Het doel  is continuering van de groepen en meer variatie in lesaanbod door onder meer te gaan werken met blokkenstructuur.

4.       BELEID SHOWTEAM ‘ICE STARS’

Het showteam van KVH heet  ‘Ice Stars’, bestaande uit solorijders, kwartetten en groepen. De afgelopen jaren heeft KVH zijn naam gevestigd en behalen we podiumplaatsen in alle categorieën waaraan we meedoen. KVH heeft tevens vele kampioenen binnen het NK showrijden. Showrijden staat bij KVH ook als prioriteit genoteerd, doordat de peiler ‘prestatie en plezier’ hiermee geheel tot zijn recht komen. De wedstrijdrijders geven allemaal aan hier heel graag aan deel te nemen en de succesen werken beter als menig promotie campagne.

Het doel  is continuering van de groepen, kwartetten, duo’s en solo’s en mogelijkheden bieden om choreografie en trainingen te kunnen bieden.

5.       TRAINERSBELEID

De trainers conformeren zich aan het beleid van KVH. Het beleid is erop gericht om elke rijder de beste kansen te geven om zich te ontplooien. De groepen worden derhalve naar niveau ingedeeld, waardoor diverse verschuivingen bij de groepen kunnen ontstaan. De afgelopen jaren zijn er trainerscursussen en opleidingen gegeven en aangeboden om ‘eigen’ KVH trainers te laten ontwikkelen.

Het doel is wederom te starten met een SB-1 en St-2 voor hulptrainers en te kijken naar mogelijkheden voor de hogere levels. Daarnaast dient het beleid verder ontwikkeld te worden en is het nodig om minimaal 4 trainersbijeenkomsten te beleggen om met elkaar tot afstemming te komen. De trainers dienen verder een lesplan te ontwikkelen, welke gebruikt zal gaan worden tijdens de lessen en er zal in een blokkensysteem les worden gaan gegeven, waarbij ballet en off-ice zijn geïntegreerd.

6.       TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie verzorgt samen met de trainers en in overleg met het bestuur de indeling van trainers, trainingen, uren en indeling. Daarnaast verzorgt de technische commissie in samenspraak met de wedstrijdcommissie en trainers welke leden wedstrijden rijden, gaan testen en de choreografie.

Het doel  is het beleid voor de TC verder door  te ontwikkelen en de communicatie tussen ouders, leden, trainers, TC en bestuur naar behoren te laten verlopen. Hierbij zullen tevens evaluatiemomenten voor de wedstrijdrijders in de lesblokken worden opgenomen.

7.       BELEID TESTEN EN WEDSTRIJDEN

De afgelopen seizoenen waren de mogelijkheden voor deelname aan wedstrijden beperkt. Ook de huidige wedstrijdkalender biedt beperkte mogelijkheden voor de vele wedstrijdrijders die KVH heeft. Er zal daarom op alle wedstrijden vol moeten worden ingeschreven om iedere wedstrijdrijder tenminste 2 mogelijkheden tot wedstrijden aan te bieden. Daarnaast stond er wederom een Gewestelijk kampioenschap gepland die niet door ging. Een heikel punt zijn de testdagen, doordat de KNSB een aantal testdagen heeft gecanceld in verband met een tekort aan juryleden.

Het doel  is continuering van de testen en wedstrijden en een goed verloop hiervan.

UITVOERING BELEID

Het bestuur van KVH heeft als leidraad het algemeen beleid van KVH. De besluiten die genomen worden, dienen in overeenstemming te zijn met het beleid. Tevens dient het bestuur de doelstellingen  in acht te nemen en hieraan voor zover mogelijk uitvoering te geven. Het bestuur dient hiervoor actief vrijwilligers te benaderen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *