Huishoudelijk Reglement KVH

 

Inhoud:

1. Algemene Regels
2. Lidmaatschap
3. Toelating
4. Contributie en lesgeld
5. Mutaties
6. Betaling
7. Verhindering/verzuim
8. Bestuur en Commissies
9. Technische Staf
10. Klachtenbehandeling
11. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement
12. Trainingsaanvraag
13. Choreografieaanvraag
14. Regels voor de trainingen
15. Inschrijven voor wedstrijden en/of testen
16. Inhalen/ruilen van trainingen en lessen
17. Veiligheid

1. Algemene Regels

 1.  Het bestuur regelt de ijshuur en biedt een aantal pakketten aan ten behoeve van de leden en bij voldoende ruimte, aan gastleden en anderen, uitsluitend ten behoeve van kunstschaatsen/dansen.
 2.  Een gastlid is een rijder welke een licentie heeft bij een andere bij de KNSB aangesloten vereniging of stichting, maar over onvoldoende trainingsmogelijkheden beschikt. Een gastlid mag maximaal twee keer per week meetrainen, mits daartoe voldoende ruimte bestaat.
 3. Gastleden hebben geen stemrecht op een Algemene Ledenraad Vergadering.
 4. (Gast)leden trainen met een trainer van “Kunstschaatsvereniging Hoorn”.
 5. Het bestuur bepaalt samen met hun Technische Staf wie er op het ijs wordt toegelaten.
 6. Door lid te worden stemmen (gast)leden ermee in dat hun afbeelding en naam op de Website en voor promotiedoeleinde van de club gebruikt kan worden.

2. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één boekjaar en wordt zonder schriftelijke* opzegging automatisch verlengd. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni schriftelijk1 te geschieden.
 3. Opzeggingen die na 1 juni worden ontvangen, worden pas per het daaropvolgende boekjaar verwerkt.
 4. Alleen indien het huishoudelijk reglement wijzigt en/of nieuwe tarieven vast worden gesteld is het direct opzeggen van het lidmaatschap mogelijk, tot maximaal twee weken nadat deze bekend zijn gemaakt.
 5. Na ontvangst van de opzegging, stuurt de secretaris schriftelijk* een bevestiging.
 6. Leden kunnen een exemplaar van het huishoudelijk reglement vinden op de website en desgevraagd kan een kopie van de statuten worden opgestuurd.
 7. Bestuursleden worden automatisch lid van de vereniging, zonder de verplichting tot contributiebetaling.

3. Toelating

Om (gast)lid te kunnen worden van de “Kunstschaatsvereniging Hoorn” moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Er mogen geen openstaande verplichtingen zijn bij andere bij de KNSB aangesloten verenigingen, stichtingen, trainers/choreografen en de KNSB.
 2. Men dient akkoord te gaan met het door de vereniging aangeboden trainingspakket, zoals trainingsuren, droogtrainingen, ballet, trainers, choreografen.
 3.  Men dient akkoord te gaan met het lidmaatschap en het nakomen van de hierbij horende financiële verplichtingen.
 4. Het bestuur van KVH dient toestemming te verlenen voor de toetreding van ieder (nieuw) lid en het aangaan van het lidmaatschap.

4. Contributie en lesgeld

 1. De contributie bestaat uit het lidmaatschapsgeld en verplichte afdrachten aan het Gewest en de KNSB.
 2. De KNSB licentiekosten worden een op een doorbelast aan de leden.
 3. Het lesgeld bestaat uit de kosten voor het ijs en de huur van de trainers.
 4. De leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. In geval van niet-tijdige betaling van de contributie en of lesgeld kan het bestuur de aan het lidmaatschap verbonden levering van lessen en/of de toegang tot het ijs opschorten.
 6. De contributie dient vóór 1 juni door de penningmeester te zijn ontvangen. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de contributie te betalen.
 7. Het lesgeld wordt in de eerste maand van het desbetreffende seizoen gefactureerd. Het is mogelijk om in termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijk akkoord van de penningmeester en op basis van duidelijke afspraken. De laatste termijn dient vóór de laatste les te zijn voldaan.
 8. Restitutie van het lesgeld geschiedt slechts met toestemming van het bestuur en vindt alleen plaats in gevallen van overmacht zoals:
 • Overlijden.
 • Lichamelijk letsel door ongeval of ziekte, waardoor voor een periode van meer dan 4 weken niet geschaatst kan worden (over de eerste 4 weken vindt geen restitutie plaats).
 • Verhuizingen naar het buitenland.
 • Bij onvrijwillige werkeloosheid van leden of hun ouders/verzorgers, die niet meer in staat zijn om het lesgeld te voldoen.
 • Restitutie bedraagt maximaal 50% van het lesgeld.
 • In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken

5. Mutaties

 1. Onder mutaties wordt verstaan: Adreswijzigingen, wijzigen schaatslessen, wijzigen off-ice activiteiten, enz.
 2. Indien de mutatie wordt geaccepteerd, gaat deze in op de eerste van de daaropvolgende maand.
 3. Mutaties dienen schriftelijk1 te worden gemeld aan de secretaris.

6. Betaling

 1. Betalingen zoals contributie, licentiekosten, lesgeld, enz. dient te geschieden zoals aangegeven in artikel 4.
 2. Nieuwe leden dienen binnen 14 dagen na inschrijving de kosten te betalen.
 3. Is 4 weken na het verlopen van de betalingstermijn niet aan de betalingsverplichting voldaan, dan volgt automatisch opschorting van toegang tot de lessen en het ijs. Het lid wordt door de penningmeester hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 4. Is 12 weken na het verlopen van de betalingstermijn niet betaald, dan volgt opzegging van het lidmaatschap door het bestuur. Ten minste één week voor opzegging wordt het lid door de secretaris schriftelijk op de hoogte gesteld. Hierna heeft het lid geen toegang meer tot de Algemene Ledenraad Vergadering en verliest het stemrecht.
 5. De plicht tot betalen blijft immer bestaan.

7. Verhindering/verzuim

 1. Bij verhindering van een trainer (bijvoorbeeld in geval van ziekte of wedstrijdbegeleiding) zal het bestuur zich inspannen om voor een adequate vervanging zorg te dragen.
 2. Bij verhindering van een trainer zullen groepslessen prefereren boven privé- en/of choreografie lessen.
 3. Bij verhindering van een lid dient het lid de aangegane verplichtingen te voldoen. Restitutie is in dit geval niet mogelijk

8. Bestuur en Commissies
(Feestcommissie, Kascommissie, Klachtencommissie, enz.)

 1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen of op te heffen, de leden hiervan te benoemen of uit hun functie te ontheffen.
 2. Bij het besluit tot instelling van een commissie kan het bestuur samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van deze commissie in een instructie vastleggen.
 3. Een door het bestuur benoemde commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
 4. De leden van de kascommissie zullen elk jaar op de Algemene Ledenraad Vergadering worden gekozen door de Algemene Ledenraad.

9. Technische Staf

 1. De Technische Staf bepaalt de indeling van de trainingsgroepen, de samenstelling van het trainingsprogramma en de opgave van rijders voor wedstrijden en testen in overleg met de trainers.
 2. De in artikel 9.1 genoemde indeling geschiedt op basis van het niveau van de rijd(st)er waarbij groepen geen gelijke omvang hoeven te hebben. Gedurende het seizoen kan de Technische Staf in overleg met de trainers de samenstelling van deze groepen wijzigen.
 3. De Technische Staf bepaalt samen met de trainers of een rijd(st)er in aanmerking komt om een kür te mogen gaan rijden.
 4. Een besluit van de Technische Staf welke ingrijpende wijzigingen van het trainingsprogramma of financiële consequenties heeft, dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het bestuur.

10. Klachtenbehandeling

 1. Klachten met betrekking tot de vereniging (bestuur en commissies) en/of trainers dienen schriftelijk* te worden gemeld.
 2. Indien noodzakelijk kan/zal er door het bestuur een commissie worden ingesteld om de klacht van het lid te laten onderzoeken.

11. Wijziging van het Huishoudelijk Reglement

 1. Het huishoudelijk reglement kan slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene Ledenraad Vergadering, indien dit bij de uitnodiging voor deze vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel letterlijk is verwoord.
 2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering.

12. Trainingsaanvraag

 1. Het seizoen is opgebouwd uit één aaneegesloten periode vanaf opening IJsbaan tot sluitingsdatum (veelal 9 maanden vanaf eind september tot eind juni)
 2. Aanvragen voor lessen en voor off-ice trainingen dienen schriftelijk1 bij de secretaris te worden ingediend.
 3. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 4. Elke aanvraag zal schriftelijk1 worden bevestigd.
 5. Het bestuur bepaalt in samenspraak met de Technische Staf de data waarop de aanvragen voor de twee perioden bij de secretaris moeten zijn ingediend. Deze inleverdata zijn nodig om tijdig, voldoende ijs en trainingscapaciteit in te kunnen huren.
 6. Extra individuele en/of incidentele (extra) lessen, is alleen mogelijk indien het maximum aantal rijd(st)ers en/of trainerscapaciteit op een bepaald uur nog niet is bereikt.

13. Choreografieaanvraag

 1. Choreografielessen kunnen alleen schriftelijk1 en in onderling overleg worden aangevraagd.
 2. De beschikbare lessen zullen zo goed mogelijk over de rijd(st)ers worden verdeeld, waarbij rekening zal worden gehouden met wedstrijdplanningen.

14. Regels voor de trainingen

 1. Trainers dienen tijdig voor aanvang lessen aanwezig te zijn.
 2. Trainingen vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de trainer.
 3. Van de rijd(st)er wordt respect voor de trainers en medesporters verwacht.
 4. Rijd(st)ers melden zich op tijd af voor een training bij hun eigen trainer.
 5. Rijd(st)ers nemen de tijd voor een zelfstandige warming-up en zijn op tijd aanwezig om zodoende op tijd met de lessen te kunnen beginnen.
 6. Rijd(st)ers beginnen met inrijden, ook indien hier nog geen opdracht voor is gegeven.
 7. Indien er sprake is van een blessure waardoor een rijd(st)er niet volledig aan een training mee kan doen, dient dit vooraf aan de trainer te worden gemeld.
 8. Als de aangewezen trainer afwezig is, dienen aanwijzingen van andere trainers te worden opgevolgd.
 9. Ouders/verzorgers van beginners en recreanten mogen niet langs de boarding blijven staan, maar mogen tijdens de trainingen wel plaats nemen op de tribune.
 10. Ouders/verzorgers van wedstrijdrijders mogen niet op het midden terrein blijven staan, maar mogen tijdens de trainingen wel plaats nemen op het balkon.
 11. Tijdens de training is er geen contact tussen trainers en ouders/verzorgers, afgezien van calamiteiten.
 12. Trainers zijn voor of na de training beschikbaar om zaken te bespreken met ouders/verzorgers van de rijd(st)ers.
 13. Indien een rijd(st)er jarig is, mag er aan het einde van de training getrakteerd worden.
 14. Indien rijd(st)ers zich naar de mening van een trainer of Technische Staf niet naar behoren gedraagt kan deze door de trainer worden verwijderd, denk hier bij aan: Aanwijzingen niet opvolgen; Hakken in het ijs of schoppen tegen de boarding of medesporters; Schelden of asociaal gedrag; Handelen in strijd met de regels.
 15. Indien een rijd(st)er twee maal van een training is verwijderd kan het bestuur besluiten om deze voor een (on)bepaalde tijd de toegang tot de trainingen te ontzeggen.
 16. Bij een volgende verwijdering kan het bestuur overgaan tot een ontzetting (royement).

15. Inschrijven voor wedstrijden en/of testen

 1. Zodra een wedstrijd is uitgeschreven, kunnen rijd(st)ers zich hiervoor inschrijven, waarmee men zich verplicht tot het betalen van het inschrijfgeld.
 2. Voor selectiewedstrijden van de KNSB-cup en het NK, dient de inschrijving, 5 weken voor de wedstrijd, schriftelijk bij de secretaris te zijn ingeleverd.
 3. Inschrijvingen voor testen dienen uiterlijk 1 week voor de sluitingsdatum bij de secretaris te zijn ingeleverd. Het inschrijfformulier dient door de trainer en de rijd(st)er/ouder/verzorger te zijn ondertekend.
 4. Indien een rijd(st)er zich terugtrekt nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden, is restitutie niet meer mogelijk.
 5. De rijd(st)er is verantwoordelijk voor zijn eigen muziek welke wordt aangeleverd op een CD. Op deze CD staat de naam van de rijd(st)er, het programma, de tijdsduur, naam van de vereniging en de wedstrijdcategorie. Het is aan te bevelen om ook een reserve CD mee te nemen (soms is er een verzoek om de kürmuziek via mail te versturen)

16. Inhalen/ruilen van trainingen en lessen

 1. Inhalen van niet gevolgde on- en/of off-ice trainingen is alleen mogelijk indien dit het gevolg is van deelname aan wedstrijden of testen. Inhalen van lessen is alleen mogelijk op aanvraag, in overleg met en na akkoord van het bestuur.
 2. Trainingen die door ziekte, vakantie of andere omstandigheden, die niets met de vereniging te maken hebben, mogen niet worden ingehaald. Onderling ruilen is voor deze reden ook niet toegestaan.
 3. Indien op structurele basis, door school of werk, gedurende een periode van minimaal 14 dagen geen gebruik kan worden gemaakt van trainingen en/of lessen en op voorwaarde dat dit tijdig en schriftelijk is gemeld, kan door het bestuur in overleg met de Technische Staf worden besloten om tijdelijk vervangende trainingen en/of lessen aan te bieden.

17. Veiligheid

 1. Aanwijzingen van de ijsmeester dienen ten aller tijden te worden opgevolgd.
 2. Rijd(st)ers mogen het ijs niet betreden indien er geen trainer of bestuurslid aanwezig is.
 3. Op het ijs mag niet worden gegeten.
 4. Drinken uit een geschikte drinkfles (geen glas) is toegestaan.
 5. Handschoenen zijn aanbevolen en zelfs verplicht voor beginners.
 6. (Half)Lang haar dient vastgebonden te zijn in een staart.
 7. Na een val dient zo snel mogelijk te worden opgestaan en ruimte te maken voor de andere rijd(st)ers.

* Schriftelijk is ook per e-mail met ontvangstbevestiging; datum (gewijzigde versie) Huishoudelijk reglement  september 2017