LEDENVERGADERING 18 oktober

 

 

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij worden de leden* van KVH uitgenodigd om aanwezig te zijn en hun stem te laten horen tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 18 oktober 2012 van 19.00 tot 20.00 uur op de IJsbaan De Westfries – De Hoge Noor

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Bestuursmededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 27 maart 2012[1]
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag Kascommissie boekjaar 2011-2012
 8. Vaststellen begroting 2012-2013
 9. Wijziging Huishoudelijk Reglement[2]
 10. Kascommissie: Aftredend commissielid        : mevrouw Bettie Schep. Aftreden geschiedt op basis van verstreken zittingstermijn binnen de commissie. Kandidaat commissielid        : mevrouw Anja de Witte. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 11 oktober schriftelijk melden via info@kvhoorn.nl
 11. Bestuur; Aftredend bestuurslid           : de heer Jan Frerichs (penningmeester) Aftreden geschiedt op basis van de huidige zittende termijn van de heer Jan Frerichs binnen het bestuur. De heer Jan Frerichs stelt zich direct herverkiesbaar binnen het bestuur alszijnde in de functie van penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich uiterlijk 11 oktober 2012 verkiesbaar stellen bij het bestuur van KVH, bestuur@kvhoorn.nlVacature Algemeen bestuurslid met als portefeuille; Sponsor commissie, Evenementen commissie; jeugd/adults, recreanten. Kandidaten kunnen zich tot 11 oktober 2012 verkiesbaar stellen bij het bestuur van KVH, bestuur@kvhoorn.nl
 12.  Rondvraag
 13.  Sluiting

Ouders/verzorgers van kinderen onder de 18 jaar zijn gerechtigd namens hun kind de vergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen.

Bent u verhinderd laat het ons dan even weten via info@kvhoorn.nl

[1] De notulen zijn op schriftelijk op te vragen via info@kvhoorn.nl

[2] De wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement zijn vooraf schriftelijk opvraagbaar bij het bestuur, bestuur@kvhoorn.nl